Tre byar på Stöde finnskog

Gransjön, Tjärnsjön och Ulvsjön (med Gässåsen och Österåsen)

Utgiven av föreningen
Stöde Finnskogsbyar

Grundmaterial: Studiecirkel om byarna på Stöde södra finnskog 1997-1998
Text: Edgar Lycksell där ej annat anges
Text- och bildbearbetning, sammanställning och layout: Edgar Lycksell och Barbro Olsson
Omslagets framsida: Medelpads södra finnskogar. Foto: Edgar Lycksell 1997
Omslagets baksida: Jordkällaren på Häbbersåsen. Foto: Maria Blomberg 1997
Tryckeri: Bräcke Tryckeri 1998

Stöde Finnskogsbyar 1998
ISBN 91-630-6673-4

Tillbaka.

Förord

1900-talet och slutet av 1800-talet är den tidsperiod, som vi, våra föräldrar och våra far- och morföräldrar kan erinra sig och berätta om. Det är viktigt att denna kunskap dokumenteras innan det är för sent. Denna bok är ett led i den strävan.

De första nybyggarna i norra Hälsinglands och södra Medelpads gränstrakter slog sig ned där i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Det var invandrare från Savolaxområdet i Finland. Den första bosättningen skall ha skett år 1598 och år 1998 är det alltså 400 år sedan.

På initiativ av föreningen Kultur i Finnbygd startades vintern 1996/97 en studiecirkel för att inför 400-årsjubiléet 1998 ta fram och sammanställa material om i första hand byarna och gårdarna i trakterna av Gransjön, Tjärnsjön och Ulvsjön på Stöde södra finnskog. Denna bok är ett första försök att sammanställa detta material.

I studiecirkeln deltog Barbro Olsson, Stöde, Birger Engblom, Gransjön, Edgar Lycksell, Stöde, Elsie Forsberg, Stöde (Gransjön), Erika Persson, Saxen, Ingrid Bergström, Stöde (Gransjön), Ingrid Hansson, Stöde (Gransjön), Ingvar Eriksson, Ulvsjön, Kalle Nilsson, Stöde, Maja Rapp, Saxen, Margit Nilsson, Stöde, Maria Blomberg, Hjältanstorp, Nore Högdahl, Ulvsjön, Ragnar Högbom, Stöde, Siw Granlund, Saxen, Svea Högdahl, Ulvsjön.

Tillfälliga deltagare var bl.a. Bertil Selin, Sundsvall (Tjärnsjön), Lars Ericsson, Umeå (Stöde), Sixten Jonsson, Stöde (Gässåsen)

Vi inleder boken med en historisk tillbakablick, som är gemensam för hela området. Sedan följer ett avsnitt om var och en av de tre byarna. Sist återges en del faktamaterial, som tagits fram av några lokala forskare.

Alla cirkeldeltagare har på sitt sätt bidragit till materialet, bl.a. genom berättelser och historier under träffarna. Speciellt skall dock nämnas det material i form av manus, anteckningar, tidningsurklipp, bandinspelningar och bilder, som ställts till förfogande av Bertil Selin, Birger Engblom, Harald Eriksson, Ingrid Hansson, Ingvar Eriksson, Lars Ericsson, Maria Blomberg, Ragnar Högbom, Sixten Jonsson och Svea Högdahl.

Bland Ragnar Högboms anteckningar fanns även några noteringar av Kennet Berglund, Stöde, som också har tagits med.


Cirkeldeltagarna bjuds på fika av Bertil Selins på Tjärnsjön
Foto: Edgar Lycksell 1997

Det historiska materialet om finnarnas nybyggarliv har i första hand tagits ur böckerna Medelpads finnmarker av Richard Gothe, Svedjerök av Lars-Ola Norén och Smultronlandet av Finn Rideland.

En hel del material har också hämtats från skrifterna Rebellen från Stöde av Stig Gustin (Ulvsjön) och Ulvsjön i våra hjärtan av Åke Andersson.

De tankespråk, som finns på en del ställen, är sammanställda av Ragnar Högbom.

En del sägner, som är nedtecknade av Erik August Granberg (1863-1935) från Stöde, är också medtagna. Det är Ragnar Högbom och Kennet Berglund, som har skrivit av E.A. Granbergs handskrivna berättelser. Ragnar Högbom skriver:

Efter att ha läst Granbergs intressanta sagor och legender från Stöde, beslöt jag att skriva ner dem från den många gånger svårlästa handstilen för att göra dem mera lättlästa, men behålla texten som den var, trots att ord som hava, voro, äro m.fl. inte är så vanliga i skrift idag.

Varifrån folkskolläraren, klockaren, släktforskaren, jordbrukaren m.m. har fått sina legender vet ingen idag, kanske har de berättats från far till son i gången tid, eftersom Granberg ofta skriver "Det berättas".

Om sanningshalten i hans legender vet ingen, men vi har ju fått förmånen att tro vad vi vill.

En del av dessa legender var införda i Sundsvall Tidning 1939 och i julnumret 1940.

Material om en del fastigheter har tagits ur Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Västernorrlands län del II från 1949.

Materialet har sammanställts av Edgar Lycksell och Barbro Olsson, som här vill passa på att tacka cirkeldeltagarna för all den nya kunskap om finnskogen, som kommit dem till del i detta arbete.

Arbetet med boken har utförts helt ideellt. Med ledning av alla positiva reaktioner för bokprojektet hittills, utgår författare och redaktion ifrån att intresset för boken är tillräckligt stort för att föra projektet i hamn även rent ekonomiskt. Eventuellt överskott är avsett att användas för att fortsatt kunna synliggöra, vårda och dokumentera spåren av skogsbykulturen i aktuellt område.

Innehåll

1. Före finnarna

2. Finninvandringen i mellansverige på 1500- och 1600-talen 3. Så blev det i Sverige 4. Arvtagarna

5. 1900-talet

6. Det andliga livet på finnskogen

7. Ulvsjön

8. Gässåsen

9. Gransjön 10. Tjärnsjön

11. Epilog

Faktatabeller

12. Ortnamn

13. Familjer på Ulvsjön

14. Familjer på Gässåsen

15. Familjer på Synåsen

16. Familjer på Gransjön

17. Familjer på Tjärnsjön

18. Referenser

Tillbaka.


Web design: Edgar Lycksell